ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PENSIOENVOLDOEN.NL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Stichting PensioenVoldoen.NL en het gebruik van de website www.PensioenVoldoen.NL (hierna: de website) door bezoekers, gedupeerden en deelnemers en zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Stichting PensioenVoldoen.NL enerzijds en deelnemers anderzijds. Zaaksentiteiten kunnen op rechten en bevoegdheden die aan hen toekomen in deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Stichting PensioenVoldoen.NL en kunnen ook worden geraadpleegd op de website.

 1. Definities
  in deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarachter opgenomen betekenis:
  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  Bezoekers: eenieder die de website bezoekt en daarvan gebruik maakt, waaronder al naar gelang van toepassing mede begrepen deelnemers.
  Claim code: de governancecode ‘Claimcode 2019’ zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kan worden, zijnde een zelfreguleringsinstrument voor verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen die een collectie actie instellen op grond van artikel 3:305a burgerlijk wetboek of de wet collectieve afwikkeling massaschade, opgesteld en gepubliceerd op vier maart tweeduizend negentien door de commissie claimcode, uitgegeven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Boom Uitgevers Den Haag B.V. , statutair gevestigd te Den Haag, kantooradres: Hofweg 9d, 2511AA ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 30136930.
  Stichting PensioenVoldoen.NL: een stichting naar nederlandse recht ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66165091 als Stichting PensioenVoldoen.NL, alsmede een dochter en/of groepsvennootschap van Stichting PensioenVoldoen.NL, alsmede en iedere rechtsopvolger van deze stichting.
  Deelnemer: een gedupeerde die op de website akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden en daarmee een deelnemersovereenkomst heeft gesloten met Stichting PensioenVoldoen.NL en daarnaast aan alle overige vereisten voor deelname aan de zaak voldoet.
  Deelnemersovereenkomst: een overeenkomst die een deelnemer sluit met de zaaksentiteit en voor zover van toepassing – Stichting PensioenVoldoen.NL om deel te nemen aan de zaak.
  Deelnemersprofiel: de (persoonlijke) gegevens van de deelnemer die achter het afgeschermde deel van de website worden bewaard en waartoe een deelnemer via de website toegang verkrijgt door inloggegevens.
  Inloggegevens: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de deelnemer toegang krijgt tot zijn gebruikersprofiel.
  Gedupeerde(n): eenieder die schade of nadeel heeft geleden in de zaak en zich als zodanig op de website heeft aangemeld.
  Procesadvocaat: de advocaat die de zaak voor de deelnemers aanhangig zal maken.
  Procesfinancier: Legis Capital B.V. , een vennootschap naar Nederlands recht die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 89745957.
  Procesfinancieringsovereenkomst: de overeenkomst die de procesfinancier sluit met Stichting PensioenVoldoen.NL om de kosten van de zaak en daaraan verbonden operatie te financieren.
  Deelnemersovereenkomst(en): de door de deelnemer gesloten overeenkomst met Stichting PensioenVoldoen.NL.
  Schadebetaling: het bedrag dat aan de zaaksentiteit wordt betaald door de wederpartij als schadevergoeding in verband met de zaak na aftrek van de succesfee.
  Succesfee: het percentage wat Stichting Pensioenvoldoen.NL inhoudt op de schadebetaling aan haar deelnemers als vergoeding voor de verleende diensten.
  Uitkering: het bedrag waartoe de deelnemer gerechtigd is als schadebetaling plaatsvindt na aftrek van de successfee.
  Website: het online platform Stichting PensioenVoldoen.NL op het domein www.PensioenVoldoen.NL en aanverwante domeinen en extensies.
  Wederpartij: de Nederlandse Overheid (het Rijk).
  Wervingsfase: de periode waarin bezoekers zich kunnen aanmelden als deelnemer.
  Zaak: een al dan niet collectieve (schade)vordering jegens de wederpartij uit hoofde van een fout in de Nederlandse pensioenwetgeving, welke van kracht is/is geweest sinds 1 januari 2007.
  Zaaksentiteit: de stichting of andere rechtspersoon die wordt opgericht of is opgericht ter behartiging van het collectieve belang in een specifieke zaak en die zo nodig in rechte zal optreden.
 2. Doelomschrijving
  A. Stichting PensioenVoldoen.NL heeft ten doel het uitprocederen tegen en/of bereiken van een vaststellingsovereenkomst met de Wederpartij met betrekking tot de onderhavige Zaak.
  B. Het faciliteren van een online platform, de Website, waarop gedupeerden zich als Deelnemer kunnen aanmelden en verenigen voor het aanhangig maken, uitprocederen van de Zaak.
  C. Op deze Website kunnen Gedupeerden zich aanmelden als Deelnemer in de Zaak. Stichting PensioenVoldoen.NL voert vervolgens namens de Deelnemer de procedure(s), verzorgt de dataopslag, de administratie en communicatie tussen Stichting PensioenVoldoen.NL en de Deelnemers inzake hun schadebetaling het verloop van de Zaak.
  D. De activiteiten van Stichting PensioenVoldoen.NL en de Zaaksentiteiten staan niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.
 3. Gebruik website en voorgeschreven procedures
  A. Bezoekers kunnen zich registreren als Deelnemer door op de Website hun naam en E-mailadres in te vullen en te verklaren akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden. Met deze eerste registratie sluit de Bezoeker een Deelnemersovereenkomst met Stichting PensioenVoldoen.NL en wordt de Bezoeker Deelnemer. Zodra de Deelnemer een wachtwoord heeft opgegeven wordt een Deelnemersprofiel aangemaakt op de Website en kan de Deelnemer gegevens aan het Deelnemersprofiel toevoegen. Inloggegevens zijn strikt persoonlijk. De Deelnemer is verplicht de inloggegevens geheim te houden voor derden. Het is de Deelnemer niet toegestaan meerdere Deelnemersprofielen aan te maken of te houden.
  B. Bezoekers en Deelnemers zijn verplicht de door Stichting PensioenVoldoen.NL voorgeschreven procedures en formulieren van Stichting PensioenVoldoen.NL op de website te gebruiken. Informatie moet worden verstrekt op de door Stichting PensioenVoldoen.NL voorgeschreven wijze. Indien zij deze procedures en/of formulieren niet gebruiken en/of niet of onvolledige informatie verstrekken, dan is de betreffende handeling niet rechtsgeldig en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.
  C. Alle mededelingen of kennisgevingen van Stichting PensioenVoldoen.NL en/of of de Zaaksentiteit die verband houden met de Zaak mogen op of via de Website of een door de Gebruikers opgegeven E-mailadres en/of mobiel telefoonnummer worden gedaan.
  D. Deelnemers verklaren meerderjarig te zijn en handelingsbekwaam.
  E. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de handelingen die door hem/haar/het worden verricht ten aanzien van zijn/haar/het persoonlijke Deelnemersprofiel. Stichting PensioenVoldoen.NL en de Zaaksentiteit mogen vertrouwen op de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de door deelnemer aan Stichting PensioenVoldoen.NL en/of een Zaaksentiteit verstrekte gegevens en kennisgevingen. Deelnemers zijn verplicht de verstrekte gegevens actueel te houden door eventuele wijzigingen aan te brengen op zijn/haar/het Deelnemersprofiel.
  F. Stichting PensioenVoldoen.NL behoudt zich het recht voor om het Deelnemersprofiel eenzijdig te verwijderen dan wel (naar keuze van Stichting PensioenVoldoen.NL) de Deelnemer de toegang tot zijn/haar/het Deelnemersprofiel te ontzeggen, zonder hierbij verplicht te zijn schade of kosten te vergoeden. Beëindiging van het Deelnemersprofiel heeft geen gevolgen voor de door de Deelnemer gesloten Deelnemersovereenkomst. Stichting PensioenVoldoen.NL is bevoegd beëindigde Deelnemersprofielen en daarbij behorende gegevens voor haar eigen administratie te bewaren voor zover dat nodig is in verband met de afwikkeling van Deelnemersovereenkomst.
  G. Hoewel Stichting PensioenVoldoen.NL zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Stichting PensioenVoldoen.NL niet garanderen dat de Website foutloos en/of ononderbroken zal functioneren en is Stichting PensioenVoldoen.NL voor de gevolgen van eventuele gebreken niet aansprakelijk.
  H. Voor zover er een zgn. “claimcalculator” op de website wordt aangeboden geeft deze een indicatie van de hoogte van de claim en het maandelijkse pensioen. De definitieve claim van de Deelnemer wordt in een later stadium bepaalt en vastgesteld. Aan de claimcalculator kunnen door bezoekers van de Website of Deelnemers geen rechten worden ontleend.
  I. Indien de Website niet meer werkend is door een staking van de werkzaamheden van Stichting PensioenVoldoen.NL, zijn Deelnemers verplicht om de Zaaksentiteit onverwijld schriftelijk of via een door de Zaaksentiteit voorgeschreven wijze in kennis te stellen van wijzigingen in de informatie als bedoeld in artikel 3e.
 4. Deelnemersovereenkomst
  A. Deelnemer gaat bij het accepteren van deze Algemene voorwaarden een Deelnemersovereenkomst aan waarmee de Deelnemer instemt om gebruik te maken van de diensten van Stichting PensioenVoldoen.NLl voor het uitwinnen, uitprocederen en/of bereiken van een vaststellingsovereenkomst met de verweerder inzake hun/haar/de claim als gedupeerde in de zaak welke claim door Stichting PensioenVoldoen.NL in de vorm van de schadebetaling wordt geïnd.
  B. Deelname als deelnemer aan Stichting PensioenVoldoen.NL is volledig kosteloos (gratis).
  C. Deelnemer kan nimmer worden aangesproken voor kosten of schade als gevolg van haar/zijn/de deelname, noch door Stichting PensioenVoldoen.NL noch door een Zaaksentiteit.
  D. Stichting PensioenVoldoen.NL heeft de verplichting om zich maximaal in te spannen, met als doel om een zo hoog mogelijke schadebetaling door verweerder te bereiken.
  E. Deelnemer stemt er mee in dat door Stichting PensioenVoldoen.NL op de uitkering een Succesfee in mindering wordt gebracht van 4,5% van de (bruto) schadebetaling als vergoeding voor de verleende diensten.
  F. Stichting PensioenVoldoen.NL heeft de verplichting om binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de schadebetaling de uitkering uit te keren.
  G. Deze Deelnemersovereenkomst kan door de Deelnemer niet worden ontbonden zonder schriftelijke instemming of instemming per E-mail van Stichting PensioenVoldoen.NL
  H. Deze Deelnemersovereenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar zonder schriftelijke instemming of instemming per E-mail van Stichting PensioenVoldoen.NL
 5. Privacy
  i. De persoonsgegevens die de Gebruiker verstrekt, worden verwerkt conform het Privacy- & Cookiebeleid van Stichting PensioenVoldoen.NL, dat te raadplegen is via de Website.
  J. Stichting PensioenVoldoen.NL stelt de persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking, tenzij in rechtstreeks verband met de uitvoering van een overeenkomst en uitsluitend voor dat doel, met toestemming van de Gebruiker zelf, of indien zij daartoe verplicht is op grond van de Nederlandse wet.
 6. Wervingsfase
  A. De wervingsfase heeft als doel het werven van Deelnemers
  B. Een Bezoeker die voldoet aan de omschrijving van gedupeerde in een Zaak, kan zich op de Website aanmelden als Deelnemer in de Zaak door opgave de voor- en achternaam en het E-mailadres. Daarbij vinkt de Bezoeker het blokje “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan waarmee de Bezoeker Deelnemer wordt. Via het door opgegeven E-mailadres wordt de Deelnemer op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de Zaak en worden aanvullende detailgegevens opgevraagd om daarmee de claim van de Deelnemer verder te kunnen vast te stellen.
  C. Met het accepteren van de Algemene voorwaarden en door te voldoen aan alle verplichtingen die daarmee verband houden, zoals het op eerste verzoek verstrekken van aanvullende informatie aan Stichting PensioenVoldoen.NL, komt de Deelnemersovereenkomst tot stand.
  D. Als bij verificatie van de op grond van artikel 4b en 4c verstrekte informatie blijkt dat naar het oordeel van Stichting PensioenVoldoen.NL niet aan alle verplichtingen is voldaan, bijvoorbeeld doordat de verstrekte informatie gebrekkig of onvolledig is, stelt Stichting PensioenVoldoen.NL de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Indien de Deelnemer niet binnen een door Stichting PensioenVoldoen.NL gestelde termijn er voor zorgt dat hij/zij/het alsnog aan alle verplichtingen voldoet, komt de Deelnemersovereenkomst te vervallen.
  E. De Wervingsfase van Gedupeerden en/of Deelnemers duurt zolang de aanmelding op de Website is opengesteld. Ook nadat de zaak is gestart, kan Stichting PensioenVoldoen.NL besluiten dat het mogelijk blijft dat Gedupeerden zich als Deelnemer aanmelden waarmee een Deelnemersovereenkomst kan worden aangaan, waarbij Stichting PensioenVoldoen.NL zich het recht voorbehoud om de voorwaarden in deze Deelnemersovereenkomst te wijzigen.
  F. Stichting PensioenVoldoen.NL kan op ieder moment besluiten om haar moverende redenen besluiten om de Zaak of haar activiteiten te staken. De door Deelnemers gesloten overeenkomsten komen alsdan automatisch te vervallen waarna Deelnemers geen rechten meer kunnen ontlenen aan deze Deelnemersovereenkomst.
  G. Indien de zaak niet van start gaat, komt de tussen Deelnemers en Stichting PensioenVoldoen.NL gesloten Deelnemersovereenkomst automatisch te vervallen.
  H. Gedupeerden zijn zelf verantwoordelijk voor hun beslissing om zich aan te melden als Deelnemer. Indien een Gedupeerde twijfelt of aanmelding geschikt voor hem/haar/het is, dient hij/zij/het zelfstandig advies in te winnen. De op de Website verstrekte informatie vormt geen advies of aanbeveling en Stichting PensioenVoldoen.NL
  I. In geval de Zaak van start gaat, bepaalt een Procesadvocaat in samenspraak met de Zaaksentiteit de strategie en behandeling van de Zaak. De Zaaksentiteit is niet verplicht de Deelnemers daarover te raadplegen.
 7. Bevoegdheid inschakeling derden
  A. Stichting PensioenVoldoen.NL en de Zaaksentiteit zijn bevoegd bij de uitvoering van deze Algemene voorwaarden en de hierin opgenomen Deelnemersovereenkomst, gebruik te maken van dienstverlening door derden en daaraan werkzaamheden uit te besteden. Stichting PensioenVoldoen.NL en de Zaaksentiteiten nemen bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht, maar zijn voor fouten van ingehuurde derden niet aansprakelijk.
 8. Administratie en bewijskracht
  A. Stichting PensioenVoldoen.NL draagt zorg voor een zorgvuldige en adequate financiële administratie.
  B. Tegenover de Deelnemer strekt een uittreksel uit de financiële administratie van Stichting PensioenVoldoen.NL tot volledig bewijs, behoudens door de Deelnemer te leveren tegenbewijs. Stichting PensioenVoldoen.NL hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.
 9. Belangrijke risico’s
  A. Voor Deelnemers bestaat om verschillende redenen en oorzaken het risico dat er geen schadebetaling door de wederpartij plaatsvindt aan Stichting PensioenVoldoen.NL en dat zij daarom Deelnemers geen uitkering zullen ontvangen. Voor Deelnemers betekent dit doorgaans dat zij de Zaak niet opnieuw aanhangig kunnen maken.
 10. Aansprakelijkheid
  a. Stichting PensioenVoldoen.NL zal zich inspannen haar taakstelling en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk uit te voeren. Stichting PensioenVoldoen.NL en de Zaaksentiteit zijn niet aansprakelijk voor het uitblijven van een schadebetaling en uitkering of schade van welke aard dan ook geleden door Deelnemers uit of in verband met de Deelnemersovereenkomst behoudens in het geval van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Zaaksentiteit of Stichting PensioenVoldoen.NL.
 11. Geldigheid en wijzigingen
  A. Indien een bepaling van deze de Algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de Algemene voorwaarden onverlet. Een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.
  B. De toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van een Deelnemer wordt uitdrukkelijk niet geaccepteerd.
  C. Stichting PensioenVoldoen.NL kan deze Algemene voorwaarden wijzigen. Alle wijzigingen zijn bindend 30 dagen nadat zij op de Website zijn gepubliceerd of aan de Gebruikers per E-mail zijn medegedeeld.
 12. Rechts- en forumkeuze
  A. Deze Algemene voorwaarden worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
  B. De bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, Nederland is bij uitsluiting bevoegd geschillen die verband houden met deze Algemene voorwaarden te beslechten, onverminderd het recht van beroep en cassatie.

Den Haag, 15 mei 2023
Stichting PensioenVoldoen.NL