Kort Geding verloren, wat betekent dit?

DE STRIJD IS BEGONNEN, WE GAAN VOOR U DOOR TOT DE HOOGSTE INSTANTIE!

De heer John Bakker (84) heeft in Kort Geding de Staat gevraagd om een voorschot gevraagd op de door hem geleden pensioenindexatieschade van € 26.000,00. Hij wil de afloop van de bodemprocedure niet afwachten want hij heeft het geld nu nodig. Ondanks dat de heer Bakker zijn bestedingsruimte sinds 2008 met ruim 26% heeft zien afnemen en ondertussen alle kosten de pan uit rijzen, heeft de rechter het helaas niet aangedurfd om de heer Bakker tegemoet te komen.

Of je nu getroffen bent door de gaswinning in Groningen, je als boer te horen krijgt dat je bedrijf onteigend wordt of dat je ten onrechte als dader bent geprofileerd in de toeslagenaffaire, het is helaas een feit dat je tegenover de Nederlandse Staat als individu compleet machteloos staat. Jesse Klaver zei het laatst nog op de radio toen het over de boeren ging die binnenkort de mededeling krijgen dat hun boerenbedrijf wordt afgenomen: “Nederland is zo’n mooi soeverein land waar iedereen vrij is en waar je, als je het niet met eens bent met de overheid, iedereen naar de rechter kan stappen en een procedure kan beginnen”. De menselijke maat is zoek, we leven inmiddels in een technocratische samenleving waar niemand in Den Haag zich nog echt voor haar burgers interesseert. De enige manier waarop we de overheid kunnen dwingen is door veel geld in een juridische procedure te steken en daarbij met zijn allen te mobiliseren waardoor het voor de politiek steeds lastiger wordt om de enorme groep gedupeerden achter PensioenVoldoen.NL te negeren.

GROOTSTE SCHADECLAIM OOIT OP WELKE OVERHEID WAAR DAN OOK TER WERELD

In de periode van 2008 tot en met 2021 heeft de Nederlandse Overheid heel bewust een evidente fout in de pensioenwet laten voortduren, waardoor er in deze hele periode de pensioenen niet konden worden geïndexeerd. Dit heeft geleid tot een schade voor ruim 10 miljoen Nederlanders van in totaal €137 miljard. Ondertussen is het vermogen in de collectieve pensioenfondsen in deze periode toegenomen van €700 miljard tot maar liefst €1.900 miljard. Het is onbegrijpelijk dat de opeenvolgende ministers niet hebben ingegrepen. Alle sociale partners en de bestuurders van de pensioenfondsen wilden en konden indexeren maar mochten dit niet vanwege een fout in de pensioenwet. Deze fout is kortgezegd dat er door Europa een dwingende richtlijn is opgesteld waarmee de dekkingsgraad (technische voorziening) dient te worden berekend (IORP I), maar dat de Nederlandse overheid hier, ten onrechte, bij het opstellen van de pensioenwet in 2007 van is afgeweken.

In het vonnis van het Kort Geding van 28 juni jl. stelt de rechter kortgezegd dat de Nederlandse overheid het recht had om af te wijken van de Europese richtlijn, dit is echter onjuist en gebaseerd op verkeerde en misleidende uitspraken van de landsadvocaat Pels Rijken tijdens de zitting. Los van het feit dat liegen in de rechtszaal verboden is en een tuchtklacht voor de landsadvocaat zal volgen, is het feit dat het dure kantoor PelsRijken met vier man sterk tegen de heer Bakker zijn claim is uitgevaren een bevestiging van het feit dat de Nederlandse overheid zich nergens iets van aan trekt en een lange juridische strijd prefereert boven het treffen van een eerlijke en rechtvaardige regeling. Ze denken in Den Haag nu dat het klaar is, “probleem opgelost” hoor je ze denken. Dat het hier gaat om de grootste financiële schadeclaim ooit tegen een overheid ingesteld, interesseert ze niets. Wij zijn klaar voor een hele lange strijd en gaan er alles aan doen om de veroorzaakte schade te verhalen.

Het Kort Geding had naast het doel om een voorschot voor de heer Bakker te ontvangen op zijn schade, nog een ander doel. PensioenVoldoen.NL heeft meegedaan in dit Kort Geding om het verweer van de staat te kunnen ontvangen in de voorbereiding van een bodemprocedure. Het vonnis van de Kort Geding rechter heeft geen nieuwe of steekhoudende argumenten opgeleverd die onze kansen in de bodemprocedure verkleinen. Integendeel het verweer van de Staat is onjuist en onze advocaten zijn er van overtuigd dat we gaan winnen.

Hoe kan ik mij aanmelden bij stichting PensioenVoldoen.NL?

We krijgen veel aanmeldingen van Deelnemers die zich via onze (privé) emailadressen aanmelden. Alhoewel goedbedoeld, werkt het helaas niet op deze manier. Als u zich wenst aan te melden, kunt u dit doen via het aanmeldformulier op de website www.pensioenvoldoen.nl. Vul uw naam en emailadres in, ga akkoord met onze algemene voorwaarden en druk op de aanmeldknop. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding via het door u opgegeven emailadres. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen is er iets misgegaan, meldt u zich dan alstublieft opnieuw aan. Soms komt de bevestigingsmail in uw spambox (ongewenste email), dus voordat u zich opnieuw aanmeldt, is het raadzaam om deze spambox te bekijken. Als u zich opnieuw aanmeldt en het lukt niet omdat uw emailadres al geregistreerd is, betekent dit automatisch dat u al aangemeld was. U hoeft dan verder niets meer te doen.

Is deelname aan PensioenVoldoen.NL echt kosteloos?

SommigeDeelnemers denken dat ze 4,5% van hun claimbedrag aan de stichting over moeten maken of dat we in een latere instantie een bijdrage zullen gaan vragen aan onze Deelnemers, dit is niet het geval. Wij verzekeren u dat u ons NIETS verschuldigd bent en dat u wij u nooit zullen vragen om een betaling. Alle kosten van Stichting PensioenVoldoen.NL worden gedragen door Legis Capital, onze financier. Deze heeft in ruil voor haar financiering bedongen dat in het geval dat er overeenstemming wordt bereikt met de Staat over de uiteindelijk te betalen schadevergoeding er 4,5% naar Legis Capital wordt overgemaakt als zgn. succesfee. Deze 4,5% wordt vervolgens verhaald op de partij die schade heeft veroorzaakt, in dit geval de Nederlandse Staat.

Gaat PensioenVoldoen.NL vertrouwelijk met mijn persoonsgegevens om?

Ja, alle uitwisseling en opslag van persoonsgegevens vindt versleuteld plaats en is door een buitenstaander niet te ontcijferen. Wij gaan uiterst vertrouwelijk met de door u opgeslagen informatie en persoonsgegevens om en zullen deze nimmer delen met derden, waaronder expliciet de overheid.

Kan ik mijn partner ook opgeven voor PensioenVoldoen.NL?

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen, moeten alle Deelnemers aan PensioenVoldoen.NL beschikken over een eigen en uniek emailadres. Via dit individuele emailadres kunt u zich aanmelden en ontvangt u ook de bevestiging van uw deelname. Als uw partner gedupeerd is door een te lage indexering van pensioen ergens gedurende de periode van 2008 tot en met 2021, heeft deze een schadeclaim op de Nederlandse Staat. Om zich op te geven dient uw partner over een eigen uniek emailadres te beschikken. Dit emailadres kan kosteloos worden aangevraagd bij diverse providers. Het aanmaken van een emailadres kan gratis en is niet ingewikkeld, gaat u bijvoorbeeld naar: www.yahoo.com

Ik ben een erfgenaam van een gepensioneerde of pensioengerechtigde, heb ik ook recht op een schadevergoeding?

Indien u erfgenaam bent van een pensioengerechtigde die ergens in de perioden tussen 2008 en 2021 pensioen heeft ontvangen, bent u benadeeld in uw erfvermogen. In dat geval heeft u ook recht op een schadevergoeding. De exacte hoogte is op dit moment nog niet vast te stellen, dit zullen we later met u doen op het moment dat het tot een schade-uitkering komt. Als u zich aanmeldt via het aanmeldformulier op onze website, www.pensioenvoldoen.nl, kunt u na ontvangst van de bevestigingsmail er zeker van zijn dat wij uw claim mee nemen in onze schadeclaimprocedure tegen de Nederlandse Staat.

Heeft de uitspraak in Kort Geding in de zaak van de heer Bakker mogelijk een negatieve invloed op de bodemprocedure van Stichting PensioenVoldoen.NL?

Nee, integendeel zelfs. Door de Kort Geding procedure van de heer Bakker heeft PensioenVoldoen.NL een goed inzicht gekregen in het verweer van de Staat in deze kwestie. Aangezien er geen nieuwe argumenten hebben gehoord en de gebruikte argumenten geen hout snijden, zijn de advocaten van PensioenVoldoen.NL juist gesterkt in hun gelijk. PensioenVoldoen.NL gaat een bodemprocedure aanvangen en dit is een omvangrijk en kostbaar traject. Het Kort Geding van de heer Bakker was slechts een kleine eerste stap in een, helaas naar wij verwachten, lange weg die afgelegd zal moeten worden. Alhoewel de Overheid de Wetgever is, wil dit niet zeggen dat de Nederlandse Overheid zich niet, net als iedereen, aan de wet dient te houden.

Is er een uiterste aanmelddatum voor PensioenVoldoen.NL?

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk Deelnemers zich aanmelden omdat het nodig is om via de politiek druk uit te oefenen om onze schadeclaim zo snel mogelijk te regelen. We zijn nu al met veel, we streven er echter naar om nog namens veel meer gedupeerden op te mogen treden. Het was ons doel om zoveel mogelijk Deelnemers te mobiliseren voor de datum van het Kort Geding. Het resultaat is fantastisch, ruim een kwart miljoen Deelnemers sloten zich in de laatste paar weken aan. In de aanloop naar de bodemprocedure gaan we media inzetten om verder te groeien naar een nog veel grotere groep Deelnemers. Samen staan we immers Sterker!

Ik heb geen emailadres maar wil me toch inschrijven, kan dit?

Nee, om u in te schrijven moet u over een uniek emailadres beschikken. U kunt dit eenvoudig en gratis regelen via bijvoorbeeld www.yahoo.com. Mocht u niet in staat zijn om dit te organiseren raden wij u aan om een familielid of een bekende te vragen, om uw unieke emailadres aan te maken.

Ik heb mijn pensioen afgekocht, heeft het dan zin om mij in te schrijven?

Ja, ook als u uw pensioen heeft afgekocht en u heeft ergens tijdens de periode 2008 en 2021 pensioenaanspraken opgebouwd of ontvangen, bent u benadeeld en heeft u recht op een schadevergoeding. Meld u in dat geval dus aan via www.pensioenvoldoen.nl

Had de Nederlandse Staat de vrijheid om de risicovrije rente toe te passen in de berekening van de dekkingsgraad (de technische voorziening)?

Nee, in tegenstelling wat we soms in de media lezen en door sommige “specialisten” wordt gesteld is IORP I dwingende Europese wetgeving waarbij de Nederlandse Staat niet de vrijheid had om hiervan af te wijken.

Waarom is deze claim goed nieuws voor ons allemaal en waarom, zeker ook niet in de laatste plaats, voor de Nederlandse Staat?

Er zit ca. €1.600 miljard vermogen vast en opgepot in de gezamenlijke pensioenfondsen. Als wij winnen wordt het opgebouwde pensioen van werkenden met ca. €80,5 verhoogd. Daarbij wordt er ca. €56,5 aan de gepensioneerden uitgekeerd. Deze uitkering is belast en levert zo’n €20 miljard aan inkomstenbelasting op. De ouderen kunnen juist nu dit extra geld goed gebruiken, het stimuleert de bestedingen en dus de economie. Dus los van het feit dat hier 10 miljoen Nederlanders van profiteren is het ook heel goed nieuws voor de Nederlandse schatkist. Desondanks zien we weinig gebeuren in Den Haag.

Hoe lang gaat PensioenVoldoen.NL door?

Dit project is geen sprint maar een marathon. Nog nooit, nergens ter wereld, is er zo’n grote massaclaim tegen een overheid ingesteld. PensioenVoldoen.NL en haar financier hebben zich ingesteld op een lange procedure die tot op het hoogste niveau met de Nederlandse Staat in de Rechtszaal zal worden beslecht. We hopen uiteraard dat de Staat inziet dat zij een cruciale fout heeft gemaakt en we tot overeenstemming komen buiten de Rechtszaal met een passende oplossing.

Mijn emailadres is gewijzigd, hoe kan ik dit doorgeven?

Nadat u uw login heeft aangemaakt, kunt u via het interne mailsysteem (ticket) uw nieuwe emailadres aan ons versturen, waarna uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd.